Polityka prywatności do regulaminu świadczenia usług „Pan Voucher”

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Partnera, który na podstawie Umowy korzysta z Platformy. Sekretariat administratora znajduje się w INWESTUJEMY.com.pl  S.C., ul. Królewska 65A/1, 30-081 Kraków  telefon: +48720236236,  adres e-mail: czesc@panvoucher.pl. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Partnerów:


1.1. w celu wykonania umowy o świadczenie usługi dostępu do Platformy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); 


1.2. spoczywających na Sprzedawcy prawnych obowiązków, takich jak przechowywanie dokumentacji rozliczeniowej wymagane przez art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;


1.3. wobec prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na umożliwieniu sobie  dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami ze strony Partnera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;


1.4. wobec prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego  wobec  Partnera,  w  szczególności  w  postaci   przekazywania   informacji    o oferowanych Produktach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,


1.5. wobec prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO


1.6. wobec prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegający na badaniu satysfakcji klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem zawarcia Umowy opisanej w Regulaminie.


3. Przy wykonaniu Umowy dane osobowe zostaną przekazane Sprzedawcy oraz podmiotom świadczącym dla Sprzedawcy usługi marketingowe, hostingowe, informatyczne i rachunkowe. Z uwagi na korzystanie przez administratora z poczty elektronicznej „G Sutie”, dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy firmie Google LLC z siedzibą w USA oraz do innych państw trzecich, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Google posiada certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i w związku z tym gwarantuje poszanowanie europejskiego prawa o ochronie danych, co zostało stwierdzone w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. Przetwarzanie danych osobowych w państwach trzecich odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, dostępne pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Umowy oraz przez okres  przedawnienia roszczeń  stron z  tytułu naruszenia  zobowiązań  wynikających  z Umowy,   a w zakresie, w jakim przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, do czasu złożenia przez Partnera skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania. Ponadto dokumentacja rozliczeniowa będzie przechowywana przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z zawartej Umowy.


5. Partnerowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


6. W zakresie, w jakim dane osobowe Partnera przetwarza Sprzedawca na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu, Partnerowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Partnerowi przysługuje również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Można je zrealizować przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres mailowy czesc@panvoucher.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.


7. Sprzedawca używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Partnera ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.


8. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, w szczególności tych wymagających autoryzacji.


9. W ramach Platformy stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:


9.1 „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Partnera do czasu wylogowania (opuszczenia Strony sprzedażowej),


9.2 „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Partnera przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Partnera,


9.3 „cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Partnera w zakresie zawartości witryny, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z witryny przez Partnera, typie strony, z jakiej Partner został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Partnera na Platformie.


10. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Partnera, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Platformy.


11. Partner ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia poprzez uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania.


12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


voucher-pytajacy